برای راهنمایی بیشتر در مورد بازی تظاهرآمیز ، بخوانید:

تحریک رشد: نیاز اساسی به بازی تخیلی

 

تحقیق در مورد بازی تظاهر:

Pretend and Physical Play: Links to Preschoolers’ Affective Social Competence
Pretend Play and Creative Processes