برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع به سایت های زیر مراجعه کنید:

How Active is Your Baby?
Movement and Coordination
From Motor Skills to Sports Skills