• بازی های توصیف را با هم بازی کنید. هرچه بیشتر فرزندتان را در توصیف آنچه می بینید درگیر كنید و كلمات جدید اما غریب را وارد كنید ، راحت تر خواهد بود كه بعداً در رشد خود به عباراتی مشابه بیاندیشید.
  • برای شكل گرفتن به شكار بروید. برای یک بازی سرگرم کننده و فعال در داخل خانه ، می توانید از کودک 3 یا 4 ساله خود بخواهید چیزهایی مانند مربع ، دایره یا مثلث را شناسایی و به همراه آورد.
  • بازی های مرتب سازی انجام دهید.
  • به کودک خود کمک کنید تا متوجه شود که “همه چیز” چگونه “متفاوت” است ، زیرا این امر باعث افزایش مهارت استدلال و تفکر انتزاعی او می شود.

 

شما می توانید بسیاری از ایده های مربوط به فعالیت را در زیر این پیوند پیدا کنید: