تمرین ذهن آگاهی راهی فوق العاده برای بهبود رفتار و افزایش تمرکز است. هر دو آنها برای تقویت زبان کودکان ما بسیار مهم هستند. این فعالیت ها را امتحان کنید تا با دوست کوچک خود بر روی ذهن آگاهی کار کنید!