اگر شما نیز مانند بیشتر والدینی که تازه بچه‌دار شده‌اند، هستید، پس احتمالاً همان‌طور که باید، بیشتر انرژی و توجه خود را بر کودک جدیدتان متمرکز می‌کنید اما در مورد رابطه‌ٔ خودتان و همسرتان چه؟