آیا کودک شما بر مهارت نشستن و سینه‌خیز رفتن تسلط دارد؟  پس او احتمالاً به‌زودی آمادهٔ ایستادن روی پاهایش خواهد بود! یادگیری ایستادن یک مرحلهٔ مهم در مسیر اولین قدم‌های کودکتان است.