• از حیوانات تقلید کنید و آن را به یک بازی تبدیل کنید که همچنین باعث جذب واژگان و مهارت های شناختی می شود. می توانید از تصاویر حیوانات استفاده کرده و حرکات آنها را الگوسازی کنید. همچنین به پسرتان کمک کنید تا س سوالات بعدی یا سوالات مشابه را پاسخ دهد.
  1. قورباغه ها چگونه حرکت می کنند؟ و آیا آنها صدا می دهند؟ آیا می توانی مثل قورباغه بپری؟
  2. حرکت خرگوش ها چگونه است؟ آیا می توانی مانند خرگوش بپری؟
  3. آیا می توانی مثل یک غول بپری؟
  4. آیا می توانید رو به جلو بپری؟ و رو به عقب؟
  • مقداری موسیقی خوب پخش کنید و با آهنگ آن برقصید. می توانید کوچولوی خود را تشویق کنید تا در جای خود بپرد و در حالی که بازوانش را با ریتم آهنگ هماهنگ می کند.

هنگام پریدن با فرزند خود ، موارد زیر را الگوسازی کنید:

  1. با خم شدن زانوها آماده پرواز شوید.
  2. حرکت را با چرخاندن بازوها به عقب و سپس به جلو شروع کنید تا نیرو بگیرید.
  3. هنگام برخاستن ، پاهای خود را دراز کنید تا به زمین فشار بیاورید.
  4. تعادل را هنگام فرود حفظ کنید.

پس از آن وارد مکالمه شوید و با هم کشف کنید که پسر شما کدام حرکات را آسان ، خنده دار و غیره می داند و اینکه چگونه پریدن را توصیف می کند.