نکاتی برای کودکان نوپای فعال شما

“مولی درسنر” یک آسیب‌شناس گفتار زبان در شهر نیویورک است.

او به تازگی کتاب راهنمای معلم گفتار را تألیف کرده است، یک راهنمای جذاب برای والدین که شامل نکات و فعالیت‌های عملی و آسان برای شما که با آن بتوانید به کوچولویتان کمک کنید!