بچه ها هم می توانند تصمیماتی داشته باشند!بچه ها هم می توانند تصمیماتی داشته باشند!

مولی درسنر آسیب شناس گفتار مستقر در شهر نیویورک است.

او به تازگی کتاب راهنمای معلم سخنرانی را نگاشته است ، راهنمای والدین جذاب که شامل راهنمایی ها و فعالیتهای عملی و آسان برای کمک به کودک کوچک شما است!

شما می توانید او را در اینستاگرام thespeechteacher@ پیدا کنید که در آن اطلاعات روزانه خود را ارسال می کند و در سایت خود و همچنین فیسبوک با او ارتباط برقرار می کند.