تیم ما

Meet the brains behind Kinedu!

تیم مدیریتی

پدرام ریاضی خواه

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

رضا بابایی

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

PRODUCT & CONTENT TEAM

Andres

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

Andres

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

Andres

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

Andres

STRATEGIC PLANNING
University of Texas at Austin

برای کسی یک هدیه ویژه ارسال کنید که یک عمر طول بکشد

برای چه کسی خرید می کنید؟