بچه ها هم می توانند تصمیماتی داشته باشند!

مولی درسنر آسیب شناس گفتار مستقر در شهر نیویورک است.

او به تازگی کتاب راهنمای معلم سخنرانی را نگاشته است ، راهنمای والدین جذاب که شامل راهنمایی ها و فعالیتهای عملی و آسان برای کمک به کودک کوچک شما است!

شما می توانید او را در اینستاگرام thespeechteacher@ پیدا کنید که در آن اطلاعات روزانه خود را ارسال می کند و در سایت خود و همچنین فیسبوک با او ارتباط برقرار می کند.